ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

កន្លែងធ្វើការ

_S7A0919
_S7A0902
_S7A0904
_S7A0898
_S7A0900

រោងចក្រ

_S7A0909
_S7A0912
_S7A0916

ពិព័រណ៍

7c2763227999a153bf68cdd27f206e0
886a9237d1207065a5400bf2bfa4941